Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
ARCHIWUM BIP - Urzędu Miasta Uniejów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Mapa biuletynu


URZĄD MIASTA
    DNI I GODZINY URZĘDOWANIA (1)
    ORGANIZACJA URZĘDU (0)
        Burmistrz Miasta (1)
        Sekretarz Miasta (SEK) (1)
        Skarbnik Miasta (SK) (1)
        Samodzielne stanowiska pracy (0)
            Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC) (1)
            Zastępca Kierownika USC (USC-I) (1)
            Stanowisko ds. Obywatelskich (SO) (1)
            Stanowisko ds. Obsługi Prawnej (OP) (1)
            Stanowisko ds. Kadr i Obsługi Samorządu (KOS) (1)
            Stanowisko ds. Obsługi Kancelarii Ogólnej (SE) (1)
            Stanowisko ds. Zarządu Drogami Gminy (DG) (1)
            Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych (1)
            Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Lokalami (GGL) (1)
            Stanowisko ds. Informatyki (I) (1)
            Stanowisko ds. Ochrony Środowiska (OŚ) (1)
            Stanowisko ds. Rolnictwa (R) (1)
            Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Sportu ( OKS ) (1)
            Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej (FUE) (1)
            Stanowisko ds. Realizacji Inwestycji (RI) (1)
            Stanowisko ds. Realizacji Inwestycji ( RI -I ) (1)
            Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej (KB). (1)
            Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej ( FUE -I ) (1)
            Stanowisko ds. Promocji (P) (1)
            Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej (KB) (1)
            Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej (KB).. (1)
            Stanowisko ds. Wymiaru Podatku i Opłat (WPO) (1)
            Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej (KP) (1)
            Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej (KP). (1)
            Stanowisko ds. Finansowych - Kasjer (KS) (1)
            Audytor Wewnętrzny ( AW ) (1)
    WYKAZ TELEFONÓW DO URZĘDU MIASTA W UNIEJOWIE (1)
    REGULAMIN I SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU (1)

OGŁOSZENIA
    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (0)
        OGŁOSZENIA O PRZETARGACH (0)
            AKTUALNE (1)
                Przebudowa linii kablowej średniego napięcia i budowa linii kablowej niskiego napięcia (1)
                Wposażenie kuchni w budynku OSP w Wilamowie (1)
                Budowa interaktywnych modułowych placów zabaw (1)
                Rozbudowa kompleksu termalno - basenowego w Uniejowie, w ramach Zintegrowanego Projektu pn.: Termy Uniejów - regionalny markowy produkt turystyki uzdrowiskowej (1)
                Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Uniejowie - etap I (1)
            KONKURSY (0)
                AKTUALNE (0)
                    Ogłoszenie o konkursie – (1)
                    Konkursu na identyfikację wizualną przedsięwzięcia: „Termy Uniejów” (1)
            ARCHIWALNE (0)
                2010 (0)
                    Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: Restauracja budynku po byłym kinie z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej (1)
                    Remont drogi dojazdowej na odcinku ul. Kościelnicka -Ostrowsko (1)
                    Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy (1)
                    Przebudowa drogi Trasa Bożego Ciała w Spycimierzu etap II (1)
                    Remont zespołu zamkowo-parkowego w m. Uniejów w ramach likwidacji szkód powodziowych. (1)
                    Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 (1)
                    ZAPYTANIE OFERTOWE „Termy Uniejów – regionalny markowy produkt turystyki uzdrowiskowej, działanie II.7 Elektroenergetyka (1)
                    Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w Gminie Uniejów oraz Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek oraz budowa przepompowni i oczyszczalni ścieków ... (1)
                    Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czekaj -II etap (1)
                    ZAPYTANIE OFERTOWE - na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (1)
                    Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu z zakresu elektroenergetyki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej... (1)
                    Zapytanie ofertowe „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – Działanie II.1 – Gospodarka wodno - ściekowa”. (1)
                    Zapytanie ofertowe „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – Działanie I.1 – Drogi”. (1)
                    Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w gminie Uniejów... (1)
                    Udzielenie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji technicznych oraz zadań inwestycyjnych realizowanych przez P.G.K. Termy Uniejów Sp. z o.o ..... (1)
                    Likwidacja szkód powodziowych na terenie Gminy Uniejów (1)
                    Dowożenie uczniów do Przedszkola, Szkół Podstawowych i Gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 w obrębie Gminy Uniejów (1)
                    Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – działanie II.7 Elektroenergetyka (1)
                    Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury kultury współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ... (1)
                    Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czekaj -I etap (1)
                    Nadzór inwestorski nad zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa kompleksu termalno – basenowego w Uniejowie ... (1)
                    OGŁOSZENIE - Usługa organizacji wycieczek i kolonii dla uczniów Zespołu Szkół w Uniejowie w ramach realizacji projektu „Odkryj możliwości swojego umysłu” (1)
                        Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu (1)
                    II OGŁOSZENIE - Usługa organizacji wycieczek i kolonii dla uczniów Zespołu Szkół w Uniejowie w ramach realizacji projektu „Odkryj możliwości swojego umysłu” 7.04.2010r (1)
                    ZAPYTANIE OFERTOWE ,, Zainwestuj w swoją przyszłość ,, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego... (1)
                    BIEŻĄCE WYKONANIE USŁUG ŻWIROWANIA I PROFILOWANIA DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY UNIEJÓW W 2010r (1)
                2009 (0)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Wykonanie rozwiązań p.poż. w budynku Zamku w Uniejowie – I etap” (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę sprzętu w ramach zadania: „Zakup sceny estradowej wraz z zadaszeniem dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie” (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Restauracja budynku po byłym kinie z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej w Uniejowie realizowana w ramach Zintegrowanego Projektu pn.: „Termy Uniejów ... (1)
                        ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Dowożenie uczniów Przedszkola, Szkół Podstawowych i Gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 w obrębie Gminy Uniejów”. (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Zakup sceny estradowej wraz z zadaszeniem dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie”. (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Remont budynku OSP w Wilamowie- adaptacja obiektu na ośrodek kulturalno- rozrywkowy” (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na spełniającą wymogi p.poż. w budynku Zamku w Uniejowie” (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów, jej organów oraz jednostek organizacyjnych Gminy (1)
                        ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - 21.12.2009r. (1)
                        II ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - 22.12.2009r. (1)
                        III ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - 22.12.2009 (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Budowa obwałowania przeciwpowodziowego wraz z przepompownią i wielozadaniowym zbiornikiem retencyjno-wyrównawczym... (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kompleksu edukacyjno – sportowego na potrzeby Zespołu Szkół w Uniejowie” (1)
                    „ Rozbudowa kompleksu termalno – basenowego w Uniejowie, w ramach Zintegrowanego Projektu pn.: Termy Uniejów – regionalny markowy produkt turystyki uzdrowiskowej ” (1)
                        AKTUALNY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.12.2009R. GODZ. 8.55. OTWARCIE OFERT 22.12.2009R. GODZ.9.00 (0)
                        MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, TREŚCI I ZAŁĄCZNIKÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA (1)
                        II MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)
                        ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - ZP – 341/18/2009 (1)
                        II - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - ZP – 341/18/2009 (1)
                        III - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - ZP – 341/18/2009 (1)
                        IV - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - ZP – 341/18/2009 (1)
                        V - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ORAZ MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRNICZONYM - Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie projektu pn. Przebudowa podstawowej infrastruktury drogowej, potrzebnej do rozwoju turystyki.. (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Budowa kompleksu Edukacyjno – Turystyczno – Rekreacyjnego „Wrota Czasu” w Uniejowie /II etap/ (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Uniejów (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Opracowanie dokumentacji projektowej Restauracji Zespołu Zamkowo – Parkowego w Uniejowie (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Przebudowę ul. Płk Sz. Ścibiora w Uniejowie wraz z budową kanalizacji deszczowej (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Opracowanie dokumentacji projektowej Restauracji Zespołu Zamkowo – Parkowego w Uniejowie 6.02.2009 (1)
                    „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych, w ramach Zintegrowanego Projektu pn.: Termy Uniejów - regionalny markowy produkt turystyki uzdrowiskowej”. (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Rozbudowa i przebudowa systemów: wodociągowego i kanalizacji zbiorczej oraz sieci wody termalnej, potrzebnych do rozwoju turystyki na terenie Gminy ... (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Opracowanie dokumentacji projektowej na restaurację budynku po byłym kinie z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie projektu pn.: Budowa obwałowania przeciwpowodziowego wraz z przepompownią i wielozadaniowym ... (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Uniejów: Przebudowa podstawowej infrastruktury drogowej, potrzebnej do rozwoju turystyki na terenie Gminy Uniejów (1)
                    Budowa kompleksu Edukacyjno – Turystyczno – Rekreacyjnego „Wrota Czasu” w Uniejowie /II etap/ realizowanego w ramach Zintegrowanego Projektu ... 27.08.2009r. (1)
                    ZAPYTANIE OFERTOWE - na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu z zakresu gospodarki wodnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu ... (1)
                    Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie projektu pn.: Rozbudowa i przebudowa systemów: wodociągowego i kanalizacji zbiorczej oraz sieci wody termalnej ... (1)
                    ZAPYTANIE OFERTOWE - na wykonanie barierek ochronnych przy szkołach na terenie Gminy Uniejów w ramach Projektu Zintegrowanego „Termy Uniejów- Regionalny Markowy Produkt ... (1)
                2008 (0)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Budowa łącznika budynku przebieralni z nieckami basenowymi na terenie pływalni otwartej kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie”. (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Aranżacja sal rekreacyjnych w zakresie wellness & spa na pływalni otwartej kompleksu termalno – basenowego w Uniejowie” (1)
                    OGŁOSZENIE - „Udzielenie kredytu długoterminowego pn. Aranżacja sal rekreacyjnych w zakresie wellness & spa na pływalni otwartej kompleksu termalno – basenowego w Uniejowie” (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych niskiego napięcia w ramach realizacji przedsięwzięcia „Termy Uniejów” (1)
                    OGŁOSZENIEO PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Promocja produktów piwa oraz zapewnienie wyłącznej sprzedaży produktów piwa wybranego producenta w obiektach Term Uniejów” (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Wyposażenie w urządzenia gastronomiczne zaplecza obiektu gastronomii kompleksu termalno – basenowego w Uniejowie”. (1)
                        ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I MODYFIKACJA (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Promocja napoi bezalkoholowych oraz zapewnienie preferencyjności sprzedaży tych napoi wybranego producenta w obiektach Term Uniejów” (1)
                        MODYFIKACJA (1)
                2007 (0)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Dowożenie uczniów Przedszkola, Szkół Podstawowych i Gimnazjum w latach szkolnych 2007/2008 i 2008/2009 w obrębie Gminy Uniejów (1)
                    Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Uniejów (1)
                    „Udzielenie kredytu krótkoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego” (1)
                    przetarg trestowy (1)
                    Budowa kompleksu termalno – basenowego w Uniejowie/ II etap (1)
                    „Budowa kompleksu edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnego Wrota czasu w Uniejowie/ I Etap/ Castrum Antiqum” (1)
                    ŻWIROWANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W GMINIE UNIEJÓW (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Prusa, Słowackiego, Norwida, Mickiewicza w Uniejowie” (1)
                    Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie projektu pn. Budowa kompleksu edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnego Wrota czasu w Uniejowie/ I Etap/ Castrum Antiqum (1)
                    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Kuczki-Góry etap III” (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Menadżer projektu – Rozliczanie i monitoring projektu - Budowa kompleksu edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnego (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Rewitalizacja historycznego układu komunikacyjnego miasta Uniejów /I etap”. (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Kuczki-Góry etap III (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Budowa odcinka 302 m kanalizacji deszczowej w ul. Targowej w Uniejowie”. (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Wschodniej, Orzechowej, Kościelnickiej (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży w Uniejowie (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Wschodniej, Orzechowej, Kościelnickiej nr. ZP – 341/16/2007 (1)
                    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa ujęć wody podziemnej zlokalizowanych na terenie stacji wodociągowych w Woli Przedmiejskiej i Spycimierzu oraz spięcie sieci wodociągowych (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę powiatowych ciągów drogowych” (1)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Budowa parkingu i dróg dojazdowych na terenach objętych realizacją przedsięwzięcia Termy Uniejów (1)
                2006 (0)
                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Obsługa rachunków bankowych Gminy Uniejów” (1)
                    Dostawa węgla kamiennego dla placówek oświatowych na terenie Gminy Uniejów w 2007 r. (1)
                    „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych dróg na terenie Gminy Uniejów” (1)
                    „Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie projektu pn. Budowa kompleksu termalno - basenowego w Uniejowie / I etap/ pływalnia otwarta” (1)
                    „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Uniejów oraz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Uniejów– akcja zimowa 2006/2007” (1)
                    „Budowa kompleksu termalno - basenowego w Uniejowie / I etap/ pływalnia otwarta” (1)
                        ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)
                    Udzielenie kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną BGK (1)
                    „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych - łazienek w Szkole Podstawowej w Uniejowie” (1)
                    Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pęgów (1)
                    „Budowa kompleksu termalno - basenowego w Uniejowie / I etap/ pływalnia otwarta” (1)
                        Odpowiedzi na zapytania (1)
                        modyfikacja SIWZ (1)
                        Odpowiedzi i modyfikacja 2 (1)
                        Odpowiedzi na zapytania 3 (1)
                        Odpowiedzi i modyfikacja 4 (1)
                        Odpowiedzi na zapytania 5 (1)
                        Odrzucenie protestu z dnia 01 września 2006 r. (1)
                    Udzielenie kredytu długoterminowego (1)
                    Remont chodnika przy Szkole Podstawowej oraz placu kościelnego w Spycimierzu (1)
                    Remont sieci dróg w Uniejowie poprawiających dostęp do regionalnego systemu transportowego/I etap/ ul. Bł. Bogumiła (1)
        OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (0)
            ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT, O ZAWARCIU UMOWY (0)
                AKTUALNE (0)
                ARCHIWALNE (0)
                    2010 (0)
                        ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy postępowania na wykonanie usługi organizacji wycieczek i kolonii dla uczniów Zespołu Szkół w Uniejowie (1)
                        „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – działanie II.7 Elektroenergetyka” - nadzor inwestorski (1)
                        Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy (1)
                        Przebudowa Drogi „Trasa Bożego Ciała” w Spycimierzu etap II (1)
                        Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 (1)
                        Remont drogi dojazdowej na odcinku ul. Kościelnicka –Ostrowsko (1)
                        Remont zespołu zamkowo-parkowego w ramach likwidacji szkód powodziowych (1)
                        Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czekaj- II etap (1)
                        Udzielenie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji technicznych oraz zadań inwestycyjnych realizowanych przez P.G.K. Termy Uniejów... (1)
                        „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w Gminie Uniejów oraz Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek oraz budowa przepompowni i oczyszczalni ścieków ... (1)
                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT - Likwidacja szkód powodziowych na terenie Gminy Uniejów (1)
                        ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Likwidacja szkód powodziowych na terenie Gminy Uniejów (1)
                        „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czekaj/Ietap” (1)
                        NADZÓR INWESTORSKI Rozbudowa kompleksu termalno – basenowego w Uniejowie, w ramach Zintegrowanego Projektu pn. „Termy Uniejów ... (1)
                        Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w gminie Uniejów... (1)
                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT - na Dowożenie uczniów do Przedszkola, Szkół Podstawowych i Gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 (1)
                        „Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: Restauracja budynku po byłym kinie z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej ... (1)
                        Bieżace wykonanie usług żwirowania i profilowania dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Uniejów w 2010r (1)
                        Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi organizacji wycieczek i kolonii ... (1)
                        „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – działanie II.7 Elektroenergetyka” (1)
                        Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w Gminie Uniejów oraz Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek oraz budowa przepompowni i oczyszczalni ścieków ... (1)
                    2009 (0)
                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT „Bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Uniejów” (1)
                        WYNIKI PRZETARGU - Opracowanie dokumentacji projektowej na restaurację budynku po byłym kinie z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej w Uniejowie (1)
                        „Rozbudowa kompleksu termalno- basenowego w Uniejowie, w ramach Zintegrowanego Projektupn.: Termy Uniejów- regionalny markowy produkt turystyki uzdrowiskowej” (1)
                        „Budowa obwałowania przeciwpowodziowego wraz z pompownią i wielozadaniowym zbiornikiem retencyjno-wyrównawczym w rejonie rzeki Struga Spycimierska w celu ochrony przeciwpowodziowej- 24.06.2010 (1)
                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT - Restauracja budynku po byłym kinie z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej w Uniejowie realizowana w ramach Zintegrowanego Projekt pn.: „Termy Uniejów... (1)
                            Zawiadomienie o wyborze ofert 08.01.2010 r. - Restauracja budynku po bylym kinie z przeznaczeniem na Dom Pracy Tworczej ... (1)
                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - „Wyposażenie w urządzenia pralnicze pralni dla Zamku w Uniejowie”. (1)
                        „Rozbudowa i przebudowa systemów: wodociągowego i kanalizacji zbiorczej oraz sieci wody termalnej, potrzebnych do rozwoju turystyki na terenie Gminy Uniejów, w ramach Zintegrowanego Projektu ... (1)
                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT - Dowożenie uczniów Przedszkola, Szkół Podstawowych i Gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 w obrębie Gminy Uniejów. (1)
                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie projektu Przebudowa podstawowej infrastruktury drogowej (1)
                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT przebudowa podstawowej infrastruktury drogowej w ramach zintegrowanego projektu pn.: Termy Uniejów - regionalny markowy produkt turystyki uzdrowiskowej ” (1)
                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT - „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych, w ramach Zintegrowanego Projektu pn. Termy Uniejów ... (1)
                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kompleksu edukacyjno – sportowego na potrzeby Zespołu Szkół w Uniejowie” (1)
                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT - „Zakup sceny estradowej wraz z zadaszeniem dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie” (1)
                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT - „Przebudowa ul. Płk Sz. Ścibiora w Uniejowie wraz z budową kanalizacji deszczowej ” (1)
                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT - "Opracowanie dokumentacji projektowej Restauracji Zespołu Zamkowo-Parkowego w Uniejowie realizowanej w ramach Zintegrowanego Projektu... (1)
                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - „Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na spełniającą wymogi p.poż. w budynku Zamku w Uniejowie” (1)
                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - „Wykonanie rozwiązań p.poż. w budynku Zamku w Uniejowie – I etap” (1)
                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT - „Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie projektu pn.: Budowa obwałowania przeciwpowodziowego wraz z przepompownią i wielozadaniowym... (1)
                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - „Remont budynku OSP w Wilamowie – adaptacja obiektu na ośrodek kulturalno-rozrywkowy” (1)
                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT - „Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie projektu pn. Rozbudowa i przebudowa systemów: wodociągowego i kanalizacji zbiorczej ... (1)
                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT - Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów, jej organów oraz jednostek organizacyjnych Gminy (1)
                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT - . „Budowa kompleksu Edukacyjno – Turystyczno – Rekreacyjnego „Wrota Czasu” w Uniejowie /II etap/ ... (1)
                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Termy Uniejów”- Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej (1)
                    2008 (0)
                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - „Budowa łącznika budynku przebieralni z nieckami basenowymi na terenie pływalni otwartej kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie” (1)
                        ZAWIADOMIENIE - o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót w zakresie zadania i pn. „Bieżace utrzymanie dróg gminnych” (1)
                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - „Aranżacja sal rekreacyjnych w zakresie wellness & spa na pływalni otwartej kompleksu termalno – basenowego w Uniejowie”. (1)
                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Udzielenie kredytu długoterminowego pn. Aranżacja sal rekreacyjnych w zakresie wellness & spa na pływalni otwartej kompleksu termalno – basenowego w Uniejowie (1)
                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY -„Promocja produktów piwa oraz zapewnienie wyłącznej sprzedaży produktów piwa wybranego producenta w obiektach Term Uniejów” (1)
                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - „Promocja napoi bezalkoholowych oraz zapewnienie preferencyjności sprzedaży tych napoi wybranego producenta w obiektach Term Uniejów” (1)
                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - „Wyposażenie w urządzenia gastronomiczne zaplecza obiektu gastronomii kompleksu termalno – basenowego w Uniejowie” (1)
                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Prusa, Słowackiego, Norwida, Mickiewicza w Uniejowie (1)
                    2007 (0)
                        OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY O numerze nadanym w Portalu Urzędu Zamówień OZU/2007/06/28-1250011 (1)
                        OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY- O numerze nadanym w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych OZU/2007/05/21-1076606 (1)
                        OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA Menadżer projektu – Rozliczanie i monitoring projektu realizowanego w ramach ZPORR pn. Budowa kompleksu edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnego Wrota czasu (1)
                        OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - OZU/2007/03/26-1456915 oczyszczalnie przyzagrodowe (1)
                        Budowa kompleksu edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnego Wrota czasu w Uniejowie/ I Etap/ Castrum Antiqum (1)
                        Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Uniejów (1)
                        Udzielenie kredytu krótkoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (1)
                        Ogłoszenie o zawarciu umowy (1)
                        Ogłoszenie o wyniku postępowania - „Menadżer projektu - Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi - Budowa kompleksu edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnego w Uniejowie/ I Etap/ Castrum Antiqum (1)
                        OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - O numerze nadanym w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych - OZU/2007/04/24-1765877 (1)
                        OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Budowa kompleksu termalno – basenowego w Uniejowie/ II etap”. (1)
                        OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Budowa odcinka 302 m kanalizacji deszczowej w ul. Targowej w Uniejowie (1)
                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuczki-Góry etap III (1)
                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Rewitalizacja historycznego układu komunikacyjnego miasta Uniejów /I etap (1)
                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Dowożenie uczniów Przedszkola, Szkół Podstawowych i Gimnazjum w latach szkolnych 2007/2008 i 2008/2009 w obrębie Gminy Uniejów (1)
                        OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Wschodniej, Orzechowej, Kościelnickiej (1)
                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY-Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Wschodniej, Orzechowej, Kościelnickiej (1)
                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży w Uniejowie (1)
                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Budowa ujęć wody podziemnej zlokalizowanych na terenie stacji wodociągowych w Woli Przedmiejskiej i Spycimierzu oraz spięciu sieci wodociągowych na terenie gminy Uniejów (1)
                        Budowa parkingu i dróg dojazdowych na terenach objętych realizacją przedsięwzięcia Termy Uniejów (1)
                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA KREDYT 2,620000 (1)
                    2006 (0)
                        OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - OZU/2006/11/08-1366168 - nadzór inwestorski na basen (1)
                        „Obsługa rachunków bankowych Gminy Uniejów” - OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (1)
                        OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/12/28-512645 (1)
                        „Obsługa rachunków bankowych Gminy Uniejów” - OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (1)
                        OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Opracowanie dokumentacji (1)
                        OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/11/14-1273769 (1)
                        OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych (1)
                        OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - nadzór inwestorski (1)
                        OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu termalno - basenowego w Uniejowie / I etap/ pływalnia otwarta” (1)
                        Remont sieci dróg poprawiających dostęp do regionalnego systemu transportowego / I etap/ ul. Bł. Bogumiła (1)
                        OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/08/14-794697 (1)
                        OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY O UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO (1)
                        Zawiadomienie o wyborze oferty zadania „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych-łazienek w Szkole Podstawowej w Uniejowie” (1)
                        Zawidomienie o wyborze oferty na usługę pn.: Udzielenie kredytudługoterminowego z premią termomodernizacyjną BGK (1)
                        OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Unieważnienie ZP-341/7//2007 (1)
    NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (0)
        AKTUALNE (0)
        ARCHIWALNE (0)
            2011 (0)
                Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - SEKRETARZA MIASTA (wymiar – 1 etat) (1)
            2010 (0)
            2009 (0)
                Nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego wymiar ¼ etatu. - 23.09.2009 (1)
                Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. promocji (1)
                Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. kadr i obsługi samorządu w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar – 1 etat) (1)
                Nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego wymiar 1/4 etatu (1)
                Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. realizacji inwestycji w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar – 1 etat) (1)
                Informacja Burmistrza Miasta Uniejów dotycząca zakończenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora MGOK w Uniejowie (1)
            2008 (0)
                Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta ds. promocji (1)
                Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. Funduszy Unii Europejskiej (1)
                Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. Funduszy Unii Europejskiej - II (1)
                Informacja - Burmistrza Miasta Uniejów (1)
                Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: księgowy ds. księgowości podatkowej (1)
                OFERTA PRACY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH (1)
                Nabór na stanowisko - Podinspektora ds. Działalności gospodarczej, obrony cywilnej i informacji niejawnych. (1)
            2007 (0)
                Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta ds. rolnictwa (1)
                LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGNIA FORMALNE (1)
                Wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. informatyki (1)
                Informacja o wynikach naboru na stanowisko Główna Księgowa w ZEAO Uniejów (1)
                Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (1)
                    Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - kierownik Urzedu Stanu Cywilnego (1)
                    Informacja o wynikach naboru na stanowisko KIEROWNIKA USC (1)
                Wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska (1)
                    Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - podinspektor ds. ochrony środowiska (1)
                    Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska (1)
                Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ( 1/2 etatu ) (1)
                    Informacja o wynikach naboru na stanowisko ZASTĘPCY KIEROWNIKA USC (1)
                Nabór na stanowisko inspektora ds. oświaty, kultury i sportu (1)
                    Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu (1)
                    Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. oświaty, kultury i sportu (1)
                Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. promocji (1)
                Nabór na stanowisko księgowej ds. księgowości budżetowej w wymiarze ¾ etatu (1)
                Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ( 1/2 etatu ) (1)
                    Lista kandydatów - nabór na Z-cę Kierownika USC (1)
                    Ogłoszenie wyników- nabór na Z-cę Kierownika USC (1)
                Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - mł. ref. ds. informatyki (1)
                    lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - mł. ref. ds. informatyki (1)
                    Ogłoszenie o wynikach naboru - młodszy ref. ds. informatyki (1)
                Nabór na stanowisko podinspektora ds. obywatelskich.doc (1)
            2006 (0)
    PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE (0)
        Zmiana studium uwarunkowań (0)
            OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Uniejów (1)
        Raporty oddziaływania na środowisko (0)
            Sporządzony raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania szwalni na cele hotelarsko-gastronomiczne ... (1)
            Sporządzony raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na restauracji zespołu zamkowo – parkowego w Uniejowie w ramach przedsięwzięcia „Termy Uniejów” (1)
            Sporządzono raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hotelu w Uniejowie, powiat Poddębice na terenie działki o nr. ewid. 1599/3 w miejscowości Uniejów (1)
        Postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celów publicznych (0)
            OBWIESZCZENIA (1)
                OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (1)
                OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na przebudowie linii NN słupowej na linię kablową wraz z wymianą przyłączy przy ulicach miejskich na terenie m Uniejów (1)
                OBWIESZCZENIE - Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej z kontenerem technicznym oraz przyłączem elektroenergetycznym na dz. Nr 394 w m. Czepów gm. Uniejów (1)
                OBWIESZCZENIE - Przebudowa boiska sportowego , budowa budynku sanitarno szatniowego wraz z niezbędną infrastrukturą technic (1)
                OBWIESZCZENIE - Budowy stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej z kontenerem technicznym oraz przyłączem elektroenergetycznym na dz. Nr 480/2 w m. Uniejów przy ul. Sienkiewicza 10 (1)
                Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV na odcinku modernizowanej linii napowietrznej SN 15 kV ... (1)
                OBWIESZCZENIE O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej ... (1)
                OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV na odcinku modernizowanej linii ... (1)
                OBWIESZCZENIE - Regulacja rzeki Kaczki (1)
                OBWIESZCZENIE - Budowie zespołu hotelowo rekreacyjnego na działkach o nr ewidencyjnych : 12/1; 12/2; 12/3; 12/4; 12/5; 12/6; 12/7; 12/8; 12/9; 13 w m. Uniejów (1)
                OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. (1)
                OBWIESZCZENIE - Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Uniejów dla celów realizacji przedsięwzięcia „Termy Uniejów” (1)
                OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Uniejów (1)
                OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego"Restauracji budynku po byłym kinie na Dom Pracy Twórczej " (1)
                OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Uniejów (1)
                OBWIESZCZENIE - Regulacja rzeki Kaczki - powtórne postępowanie (1)
                OBWIESZCZENIE budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr. 440/1 w m.Uniejów, gm. Uniejów (1)
                Budowa dwóch stacji transformatorowych słupowych oraz linii napowietrznej i kablowej SN-15kV (1)
            ZAWIADOMIENIA (0)
                ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia (1)
                ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia dotyczącego przebudowie linii NN słupowej na linię kablową wraz z wymianą przyłączy przy ulicach miejskich na terenie m Uniejów (1)
                ZAWIADOMIENIE - Przebudowa boiska sportowego, budowa budynku sanitarno szatniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 5/1 w m. Uniejów (1)
                ZAWIADOMIENIE - Budowy stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej z kontenerem technicznym oraz przyłączem elektroenergetycznym na dz. Nr 480/2 w m. Uniejów przy ul. Sienkiewicza 10 (1)
                ZAWIADOMIENIE - w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy stacji paliw PKN ORLEN w Uniejowie ul. Łęczycka/Bogumiła – działki nr 1419/2 i 1419/4. (1)
                Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materialach przed wydaniem decyzji (1)
                ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV ... (1)
                Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej Średniego napięcia SN 15 kV (1)
                ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania (1)
                ZAWIADOMIENIE - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (1)
                ZAWIADOMIENIE - Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Uniejów dla celów realizacji przedsięwzięcia „Termy Uniejów (1)
                ZAWIADOMIENIE - Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Uniejów – Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Uniejów dla celów realizacji przedsięwzięcia „Termy Uniejów” (1)
                ZAWIADOMIENIE- Regulacja rzeki Kaczki na odcinku od km 7+100 do km 12+810 wraz z przerzutem ze Strugi Spycimierskiej i regulacja rzeki Trzemszy od km 0+000 do km 5+236 wraz z przerzutem z rzeki Kaczki (1)
                Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji na budowie elektroenergetycznej linii kablowej Średniego napięcia SN 15 kV na odcinku modernizowa... (1)
                ZAWIADOMIENIE budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr. ewid.440/1 w m. Uniejów, gm. Uniejów (1)
                Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Uniejów (1)
                Budowa dwóch stacji transformatorowych słupowych oraz linii napowietrznej i kablowej SN-15kV (1)
                INFORMACJA zawiadomienie o wszczęciu prac planistycznych nad projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Uniejów (1)
                ZAWIADOMIENIA - Budowa stacji bazowej telefoni komórkowej (1)
                ZAWIADOMIENIA - Budowie stacji transformatorowych słupowych szt. 2; linii napowietrznej i kablowej SN 15V położonych na działkac (1)
                ZAWIADOMIENIE - Budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV - Uniejów (1)
                ZAWIADOMIENIE - Budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV – Dąbrowa - Rożniatów (1)
                ZAWIADOMIENIE - Remontu budynku OSP w Wilamowie- adaptacja obiektu na ośrodek kulturalno- rozrywkowy (1)
            ARCHIWUM (0)
                ARCHIWUM OBWIESZCZENIA (0)
                    ARCHIWUM 2007 (0)
                        OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku kina (1)
                        OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wielenin gm. Uniejów. (1)
                        OBWIESZCZENIE - dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z m. Wola Przedmiejska do m. Uniejów (ogródki działkowe). (1)
                ARCHIWUM ZAWIADOMIENIA (0)
                    ARCHIWUM 2007 (0)
                        Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- przedsięwzięcia dotyczącego adaptacji budynku kina „Ustronie,” usytuowanego na działce 5/1 w m Uniejów przy drodze - ul Turecka (1)
                        Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -dotyczącego budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wielenin oraz budowie przepompowni ścieków wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rowu (1)
                        Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dotyczącego budowie sieci wodociągowej o dł. ok. 1600 mb średnicy 110 mm z PEHD w ciągu drogi gminnej Wola Przedmiejska - Uniejów (1)
    Ogłoszenia (1)
        OGŁOSZENIE - zgłaszanie kandydatów do pełnienia funkcji ławnika. (1)
        PROGNOZY KULMINACJI STANÓW I PRZEPŁYWÓW NA RZECE WARCIE ( WOJ. WIELKOPOLSKIE ) (1)
    POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA (1)
        AKTUALNE (0)
            Rewaloryzacji zespołu zamkowo-parkowego w Uniejowie waz z budową ścieżki dydaktycznej (1)
            OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi „Trasa Bożego Ciała” w Spycimierzu etap II (1)
            OBWIESZCZENIE - Odnowa nawierzchni drogi krajowej numer 72 Konin – Uniejów – Poddębice – Łódź (1)
                Obwieszczenie - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach (1)
                OBWIESZCZENIE - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)
            Przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów. (1)
            Budowa ośrodka rekreacyjnego w miejscowości Człopy - gmina Uniejów (1)
            Budowa hybrydowej elektrociepłowni geotermalnej (1)
                OBWIESZCZENIE - Przystąpiono do przeprowadzenia oddziaływania na środowisko (1)
            Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA (1)
            OBWIESZCZENIE - przebudowa drogi gminnej Nr 111161E w miejscowości Felicjanów na terenie działki o nr ewidencyjnym 307 w m. Felicjanów, gmina Uniejów. (1)
            OBWIESZCZENIE - Adaptacja istniejących budynków hotelowych oraz budowy nowych części obiektu dla potrzeb Regionalnego Centrum Integracji Społecznej i budowa kompleksu dwóch boisk. (1)
            Budowa gęśnika na terenie działki o nr. 223 w miejscowości Człopy - Gminy Uniejów (1)
            OBWIESZCZENIE - Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w m. Uniejów. (1)
            Adaptacja budynku byłej cegielni do celów produkcyjno-magazynowych (produkcja izolacji kauczukowych) na terenie działek o nr. ewidencyjnych 137/1, 136/2, 136/3 w m. Wielenin Kolonia, gmina Uniejów (1)
                Obwieszczenie wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)
            Przebudowa ulic: Wschodniej, Kościelnickiej, Orzechowej w Uniejowie (1)
                Obwieszczenie – uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach (1)
                Obwieszczenie wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)
            Przebudowa ulic na terenie osiedla 700-lecia, ul. Targowej i ul. Reymonta (1)
                Obwieszczenie – uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach (1)
                Obwieszczenie wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)
            Przebudowa powiatowych ciągów drogowych: Uniejów - Wilamów, Brudzew - Warenka - Czepów Dolny i Orzeszków - Wielenin na terenie Gminy Uniejów (1)
                OBWIESZCZENIE o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie powiatowych ciągów drogowych na terenie gminy Uniejów (1)
                Obwieszczenie wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)
            Budowa parkingu i dróg dojazdowych na terenach objętych realizacją przedsięwzięcia Termy Uniejów (1)
                OBWIESZCZENIE o koniecznośći sporządzania raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu i dróg dojazdowych na terenach objętych realizacją przedsięwzięcia „Termy Uniejów” (1)
                Obwieszczenie wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)
            Rozbudowa systemu wodociągowego, systemu kanalizacji zbiorczej, systemu ciepłowniczego i budowa sieci wody termalnej w gminie Uniejów dla celów realizacji przedsięwzięcia "Termy Uniejów" (1)
                OBWIESZCZENIE o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. (1)
                Obwieszczenie wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)
            Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Uniejów dla celów realizacji przedsięwzięcia "Termy Uniejów" - modernizacja oczyszczalni w Uniejowie (1)
                OBWIESZCZENIE o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. (1)
                Obwieszczenie wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)
            Budowa kanalizacji deszczowej na terenach objętych realizacją przedsięwzięcia Termy Uniejów (1)
                OBWIESZCZENIE o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. (1)
                Obwieszczenie wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)
            Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej i sieci wodociągowej w miejscowościach Ostrowsko i Uniejów dla celów realizacji przedsięwzięcia „Termy Uniejów” (1)
                OBWIESZCZENIE o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. (1)
                Obwieszczenie wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)
            OGŁOSZENIE - budowa kompleksu sportowego centrum treningowego Maxi Football na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2146/5 w m. Uniejów, gmina Uniejów. (1)
                OBWIESZCZENIE przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (1)
                Obwieszczenie wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)
            OGLOSZENIE - budowa kompleksu edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnego „Wrota Czasu” w Uniejowie II etap w ramach przedsięwzięcia „Termy Uniejów” (1)
                OBWIESZCZENIE przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (1)
                Obwieszczenie wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)
            OGŁOSZENIE - budowa linii średniego napięcia w ramach przedsięwzięcia „Termy Uniejów”. (1)
                OBWIESZCZENIE przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (1)
                OBWIESZCZENIE wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)
            Budowa zespołu hotelowo-rekreacyjnego wraz z wymaganym zapleczem socjalnym i technicznym (0)
                OBWIESZCZENIE o konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. (1)
        ARCHIWALNE (0)
            2008 (0)
                Przebudowa dróg na terenie Gminy Uniejów (1)
                    OBWIESZCZENIE wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)
                Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku Rożniatów – Uniejów (od km 21 + 801 do 30 + 329). (1)
                    Obwieszczenie – uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach (1)
                Adaptacja kina Ustronie na obiekt usługowy (1)
                    OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania. (1)
                    OBWIESZCZENIE - o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku kina „Ustronie” (1)
                Budowa parkingu na samochody osobowe w miejscowości Spycimierz (1)
                    OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania (1)
                Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Uniejów (1)
                    OBWIESZCZENIE -wydane postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. (1)
                OGŁOSZENIE o przebudowie dróg położonych w obrębie Brzeziny, gm. Uniejów, w ramach projektu - Scalanie gruntów obiektu (1)
                OBWIESZCZENIE - Budowa deptaka w miejscowości Spycimierz w gm. Uniejów (1)
                Remont budynku remizy OSP w Wilamowie (1)
                OBWIESZCZENIE - budowa budynku mieszkalnego oraz adaptacja strychu istniejącego budynku mieszkalnego na cele mieszkalne (1)
                Rozbudowa i przebudowa budynku byłej zlewni mleka na zakład pn.: „Hurtownia Spożywcza” na terenie działki o numerze 484/4 w m. Uniejów, Gmina Uniejów. (1)
                Budowa budynku inwentarskiego na terenie działki o numerze 792 w miejscowości Góry (0)
                    OBWIESZCZENIE - raport oddziaływania na środowisko : Budowa budynku inwentarskiego na terenie działki o numerze 792 w m. Góry. (1)
                    OBWIESZCZENIE - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na terenie działki o numerze 792 w m. Góry. (1)
            2007 (0)
                Zawiadomienia o wszczęciu postępowania (0)
                    Budowa kanalizacji deszczowej na ul. płk. Ścibiora w miejscowości Uniejów (1)
                Studnia Spycimierz (1)
                    OBWIESZCZENIE - o rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ujęć wody na terenie gminy Uniejów – budowa ujęć wody w m. Spycimierz (1)
                Studnia Wola Przedmiejska (1)
                    OBWIESZCZENIE -o rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ujęć wody na terenie gminy Uniejów – budowa ujęć wody w m. Wola Przedmiejska (1)
                Nawierzchnia asfaltowa - ul. Ścibiora (1)
                    OBWIESZCZENIE - o przebudowie ulicy Płk. Ścibiora w Uniejowie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 488 w m. Uniejów (1)
                Przebudowa dróg - ul. Orzechowa, ul. Wschodnia, ul. Kościelnicka (1)
                    OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg miasta Uniejów: ul. Wschodniej, Orzechowej, Kościelnickiej (1)
                Budowa sieci wodociągowej w ciągu drogi gminnej Wola Przedmiejska – Uniejów (ogródki działkowe). (1)
                    OBWIESZCZENIE - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ciągu drogi gminnej Wola Przedmiejska – Uniejów (1)
                Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia ścieków dla miejscowości Wielenin (0)
                    OBWIESZCZENIE - o budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Wielenin. (1)
                    OGŁOSZENIE o braku potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia : budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Wielenin. (1)
                    OBWIESZCZENIE - wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (1)
                OBWIESZCZENIE Zawiadamia się, że została wydana decyzja na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic na terenie osiedla 700-lecia, ul. Targowa, ul. Reymonta w miejscowości Uniejów (1)
    Archiwalne ogłoszenia (0)
        Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Uniejów (1)
        Zagrożenie powodziowe - pismo do Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów (1)
        OGŁOSZENIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO NA TERENIE GMINY UNIEJÓW (1)
    NIERUCHOMOŚCI (0)
        AKTUALNE (0)
            Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Uniejów (1)
            Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości Gminy Uniejów (1)
            WYKAZ - nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Uniejów w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego na okr (1)
        ARCHIWALNE (0)
            2009 (0)
                Ogłoszenie o pisemnym ofertowym przetargu nieograniczonym na sprzedaż na własność nieruchomości Gminy Uniejów pod inwestycje (1)
                Ogłoszenie o pisemnym ofertowym przetargu nieograniczonym na sprzedaż na własność nieruchomości Gminy Uniejów. (1)
                Informacja o odwołaniu przetargu pisemnego nieograniczonego (1)
                Wykaz nieruchomości niezabudowanych (1)
                OGŁOSZENIE o trzecim pisemnym ofertowym przetargu nieograniczonym na sprzedaż na własność nieruchomości. (1)
                Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Uniejów w drodze przetargu. (1)
                WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (1)
                WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (1)
                OGŁOSZENIE o pierwszym pisemnym ofertowym przetargu nieograniczonym na sprzedaż na własność nieruchomości gminny. (1)
                WYKAZ - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy (1)
                Ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż na własność nieruchomości Gminy Uniejów. (1)
                    Informacja Komisji Przetargowej o wyniku przeprowadzonych w dniu 28 września 2009 r. w Urzędzie Miasta w Uniejowie przetargach ustnych nieograniczonych (1)
                Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości Gminy Uniejów 5/3 o pow. 1,7832 ha (1)
                WYKAZ Działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Uniejów (1)
                WYKAZ - nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Uniejów na okres 3 lat (1)
                OGŁOSZENIE o drugim pisemnym ofertowym przetargu nieograniczonym na sprzedaż na własność nieruchomości gminnej. (1)
                WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (1)
                Ogłoszenia o drugim pisemnym ofertowym przetargu nieograniczonym na sprzedaż na własność nieruchomości Gminy Uniejów. (1)
                WYKAZ - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Uniejów w drodze pisemnego ofertowego przetargu nieograniczoneg (1)
                OGŁOSZENIE - o pisemnym ofertowym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 3 lat tj. od dnia 01-01-2010r. do 31-12-2012r. nieruchomości Gminy Uniejów. (1)
                ogłoszenie o odwołaniu przetargu nieograniczonego na nieruchomość ogłoszonego w dniu 18.08.2009r. (1)
                Ogłoszenia o pierwszym pisemnym ofertowym przetargu nieograniczonym na sprzedaż na własność nieruchomości Gminy Uniejów - działki: 5/3 o pow. 1,7832 ha (1)
                WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przez Gminę Uniejów pod działalność leczniczo-rehabilitacyjną (1)
                WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA PRZEZ GMINĘ UNIEJÓW NA OKRES 20 LAT (1)
                Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Uniejów w drodze przetargu (1)
                WYKAZ pomieszczeń przeznaczonych do wydzierżawienia w budynku byłego ośrodka zdrowia w Uniejowie (1)
                Ogłoszenia o drugim pisemnym ofertowym przetargu nieograniczonym na sprzedaż na własność nieruchomości Gminy Uniejów - 2.10.2009 (1)
                OGŁOSZENIE O III OFERTOWYM PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY UNIEJÓW (1)
                OBWIESZCZENIE - Aktualizacja listy udziałowców Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w mieście Uniejów. (1)
            2008 (0)
                Wykaz nieruchomości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2008 (1)
                OGŁOSZENIE o pisemnym ofertowym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 20 lat nieruchomości Gminy Uniejów. (1)
                Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy. (1)
                PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI 2008r. (0)
                    OGŁOSZENIE o przetargu na dz. 2146/3 pod budowę Hotelu SPA (1)
                    OGŁOSZENIE - pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność samodzielnego lokalu mieszkalnego. (1)
                Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (1)
                Drugi ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod działalność usługową (1)
                OGŁOSZENIE o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Uniejowie (1)
                OGŁOSZENIE o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Uniejowie przy ul. Dąbskiej (1)
                Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych i usługowych w Uniejowie. (1)
                Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod działalność usługową (1)
            2007 (0)
                Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (1)
                Ogłoszenie o przetargach na dz. 2146/2 i 2146/3 (1)
                Ogłoszenie o przetargach na dz. 1599/3 oraz 2 lokale (1)
            2010 (0)
                Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości Gminy Uniejów. (1)
                OGŁOSZENIE O DRUGIM PISEMNYM OFERTOWYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI (1)
                Pierwszy i drugi ustny przetarg nieograniczonym na sprzedaż na własność nieruchomości Gminy Uniejów (1)
                Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości Gminy Uniejów (1)
                Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Uniejów w drodze przetargu (1)
                WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Uniejów w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (1)
                Wykaz nieruchomości zabudowanych (1)
                Wykaz nieruchomości gminy Uniejów przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajmu (1)
    NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (1)
    OBWIESZCZENIA STAROSTY PODDĘBICKIEGO DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY DRÓG (1)
    WYKAZ PLACÓWEK HANDLOWYCH PROWADZĄCYCH ZBIÓRKĘ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO POCHODZĄCEGO Z GOSPODARSTW DOMOWYCH (1)
    KONKURS OFERT - NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO – LOGO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – „MIĘDZY WARTĄ A NEREM”. (1)
    PROJEKTY I PROGNOZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA (0)
        OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA OBSZARU NATURA 2000 (1)
        OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PROJEKTU - Prognoza Oddziaływania na Środowisko " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Uniejów na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 " (1)
    NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 (1)
        OGŁOSZENIE - o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Uniejów (1)
        Zarządzenie Nr 56/2010 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego (1)
        DO POCZYTANIA - INFORMACJE DO POBRANIA (1)
    OTWARTY KONKURS OFERT (0)
        OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ORAZ POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ (1)
        OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSÓW (1)
        OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU (1)
            Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: SZKOLENIE MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ (1)
    PROGRAMY ZDROWOTNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (1)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
    Rada Miejska (0)
        ROK 2010 (1)
        ROK 2009 (1)
        ROK 2008 (1)
        ROK 2007 (1)
        ROK 2006 (1)
        ROK 2005 (1)
        Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji - Rok 2006 (1)
        Oświadczenia majątkowe na początek kadencji - Rok 2006 (1)
        Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji - Rok 2010 (1)
    Urząd Miasta (0)
        OŚWIADCZENIE 2009 ROK (1)
        OŚWIADCZENIE 2008 ROK (1)
        OŚWIADCZENIA 2007 ROK (1)
        OŚWIADCZENIA 2006 ROK (1)
        OŚWIADCZENIA 2005 ROK (1)
        Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji - 2006 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe na początek kadencji - 2006 rok (1)
        Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska. (1)
        Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji - Rok 2010 (1)
    Jednostki Gminy (0)
        OŚWIADCZENIE 2009 ROK (1)
        OŚWIADCZENIE 2008 ROK (1)
        OŚWIADCZENIE 2007 ROK (1)
        OŚWIADCZENIA 2006 ROK (1)
        OŚWIADCZENIA 2005 ROK (1)

FINANSE
    UCHWAŁY PODATKOWE 2009 (1)
    SPRAWOZDANIA (0)
        SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy i miasta Uniejów za 2005 rok. (1)
        SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy i miasta Uniejów za 2006 rok. (1)
        SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Uniejów za I półrocze 2007 rok. (1)
        SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy i miasta Uniejów za 2007 rok. (1)
        SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Uniejów za I półrocze 2008 rok. (1)
        SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy i miasta Uniejów za 2008 rok. (1)
        SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy i miasta Uniejów za 2009 rok. (1)
    UCHWAŁY PODATKOWE 2010 (1)
    UCHWAŁY PODATKOWE 2008 (1)
    UCHWAŁY PODATKOWE 2007 (1)
    POMOC PUBLICZNA (1)
    WYKAZ ULG (1)
    BUDŻET (0)
        BUDŻET 2011 (1)
            PROJEKT BUDŻETU 2011 (1)
        BUDŻET 2010 (0)
            PROJEKT BUDŻETU 2010 (1)
            BUDŻET 2010 (1)
            ZMIANY DO BUDŻETU 2010 (0)
                UCHWAŁA Nr LXII/355/2010 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE z dnia 16 lipca 2010 r. (1)
                UCHWAŁA Nr LXI/350/2010 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE z dnia 23 czerwca 2010r. (1)
                UCHWAŁA Nr LX/346/2010 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE z dnia 25 maja 2010 r. (1)
                UCHWAŁA Nr LIX/345/2010 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE z dnia 30 kwietnia 2010 (1)
                UCHWAŁA Nr LVI/328/2010 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE z dnia 23 lutego 2010 r. (1)
        BUDŻET 2008 (0)
            PROJEKT BUDŻETU 2008 (1)
            BUDŻET 2008 (1)
        BUDŻET 2006 (1)
            Uchwały Rady Miejskiej w Uniejowie zmieniające Budżet (1)
        BUDŻET 2009 (1)
        BUDŻET 2007 (0)
            BUDŻET GMINY UNIEJÓW NA 2007 ROK (1)
            UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE (1)

DZIAŁALNOŚĆ GMINY
    UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ (1)
    Organy Gminy (0)
        Rada Miejska w Uniejowie (0)
            Skład Rady Miejskiej w Uniejowie (1)
                KADENCJA 2006 - 2010 (1)
                KADENCJA 2010 - 2014 (1)
            Komisje Rady Miejskiej w Uniejowie (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Gospodarcza (1)
                Komisja Społeczna (1)
    ZARZĄDZENIA BURMISTRZA (0)
        2010 (0)
        2009 (1)
        2008 (1)
            Zarządzenie Nr 11/2008 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia kwietnia 2008r. (1)
            ZARZĄDZENIE NR 49/08 BURMISTRZA MIASTA UNIEJÓW Z DNIA 08 GRUDNIA 2008 (1)
        2007 (1)
            ZARZĄDZENIE NR 52/07 BURMISTRZA MIASTA UNIEJÓW Z DNIA 6 GRUDNIA 2007 R. (1)
        2006 (0)
            Zarządzenie Nr 35/06 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 11 grudnia 2006 r. (1)
    Sprawy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. (0)
        Sprawa wpisu do rejestru zabytków południowego otoczenia zespołu zamkowko-parkowego w Uniejowie. (1)

JEDNOSTKI POMOCNICZE
    SOŁECTWA (1)
    OSIEDLE (1)

PORADNIK INTERESANTA
    URZĄD STANU CYWILNEGO (USC) (0)
        ODPIS AKTU STANU CYWILNEGO (1)
        ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA (1)
        ZGŁOSZENIE ZGONU (1)
        ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (1)
        ZAŚWIADCZENIE (DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO) STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA (1)
        ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ (1)
        SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO (1)
        WPISANIE DO KSIĄG KRAJOWYCH ZDARZEŃ STANU CYWILNEGO LUB AKTÓW SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ (1)
        POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (1)
        UZNANIE DZIECKA (1)
        NADANIE MEDALU - ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (1)
        NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI (1)
        ZMIANA, USTALENIE PISOWNI IMIENIA I NAZWISKA (1)
    EWIDENCJA LUDNOŚCI (SO) (0)
        Postępowanie w sprawie wydania oraz wymiany dowodu osobistego (1)
        Zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy (1)
        Wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub czasowego (1)
        Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej (1)
        Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej (1)
        Zameldowanie (wymeldowanie) cudzoziemca na pobyt czasowy (1)
        Zaświadczenie o zameldowaniu (1)
    WYMIAR PODATKU I OPŁAT (WPO)/(KP)/(KS) (0)
        Podatek rolny od osób fizycznych (1)
        Podatek leśny od osób fizycznych (1)
        Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (1)
        Ulga inwestycyjna (1)
        Ulga żołnierska (1)
        Ulga z tytułu nabycia gruntów (1)
        Zaświadczenia (1)
        Wnioski w sprawie : umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty podatku i odsetek (1)
        Podatek od nieruchomości – osoby prawne (1)
        Podatek od środków transportowych (1)
        Zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych (1)
        Podatek rolny – osoby prawne (1)
        Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych (1)
        Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (1)
    OCHRONA ŚRODOWISKA (OŚ) (0)
        Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)
        Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (1)
        Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości (1)
        Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (1)
    ZARZĄD DROGAMI GMINNYMI (DG) (1)
        WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO (1)
        WYDANIE DECYZJI NA WYKONANIE ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ (1)
    GOSPODARKA GRUNTAMI I LOKALAMI (GGL) (0)
        Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1)
        Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (1)
        Udzielenie wieczystym użytkownikom 50% bonifikaty do opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej (1)
        Opiniowanie wstępnego podziału nieruchomości (1)
        Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (1)
        Rozgraniczenie nieruchomości (1)
        Wykup lokalu mieszkalnego przez najemcę w drodze bezprzetargowej (1)
        Najem, zamiana lokali mieszkalnych (1)
        Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki (1)
        Sprostowanie oczywistej omyłki w akcie własności ziemi (1)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
    Składanie dokumentów w formie elektronicznej. (1)
    Formaty akceptowane dokumentów elektronicznych. (1)
    Adres skrzynki podawczej (1)

DOKUMENTY
    PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY UNIEJÓW (1)
    DOKUMENTY DO POBRANIA (1)
    SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU (1)

PLIKI DO POBRANIA
    Wniosek o udostępnienie informacji (1)
    Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (1)
    Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (1)
    Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew (1)
    Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego/pracy w gospodarstwie (1)
    Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)
    Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów (1)
    Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników (1)
    Wniosek o wydanie zgody na (budowę,przebudowę*) zjazdu z drogi (1)
    Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (1)
    Wniosek o wydanie wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1)
    Wniosek o wydanie zaświadczenia ( dokonanie oplaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ) (1)
    Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (1)
    Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (1)
    Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (1)
    Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (1)
    Zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (1)
    Zgłoszenie o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (1)
    Zgłoszenie o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (1)
    Wniosek o wydanie dowodu osobistego (1)
    Deklaracja na podatek od nieruchomości (1)
    Ogłoszenie - kurs języka angielskiego dla mieszkańców Miasta i Gminy Uniejów. (1)
    Deklaracja na podatek leśny (1)

WYBORY
    WYBORY SAMORZĄDOWE (0)
        2010 (1)
            OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY, INFORMACJE (1)
            KOMISJE WYBORCZE (0)
                MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA (1)
                OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE (1)
            DRUKI DO POBRANIA (1)
    WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (0)
        OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA UNIEJÓW Z DNIA 27 KWIETNIA 2009r. (1)
    WYBORY PREZYDENCKIE RP (0)
        ROK 2010 (0)
            OBWIESZCZENIA (0)
                OBWIESZCZENIA (1)
            ZARZĄDZENIA (1)

AKTY PRAWNE
    Akty prawne (1)

Gmina

Urząd Miasta i Gminy

Prawo lokalne

Informacje

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".